Novosti za članove BKS-a

/Novosti za članove BKS-a

Odluku o  uslovima organizovanja kinoloških manifestacija

U skladu sa   Statutom BKLS-a, član 32, stav 18 donosim Odluku o  uslovima za organizovanje kinoloških manifestacija u  eksterijeru  i radu za 2019 godini. Uslovi za klubove koje žele samostalno organizirati kinološku  manifestaciju su: Zainteresirani klubovi moraju biti u neprekidnom članstvu BKS-a, najmanje 5  proteklih godina. U prehodnoj godini morali su imati najmanje 5 članova , koji su uredno izmirili članarinu i najmanje 5 prijava legala. Zainteresirani klubovi  dužni su , pute email-a,najkasnije do 15.12 .2018 dostaviti aplikaciju koja mora da sadrži: a/dokaze o ispunjenju  uslova iz članova 1 i 2 ove Odluke ( spisak članova i spisak prijava legala) b/naziv manifestacije za koju aplicira c/mjesto , datum održavanja d/prijedlog sudijske liste e/predviđeni broj pasa U slučaju prihvačene aplikacije klub kojem je odobreno održavanje manifestacije dužan je uplatiti taksu predviđenu cijenovnikom KSuBiH za održavanje aplicirane manifestacije , za predviđeni broj pasa (stav e iz prethodno navedenih uslova)   Uslovi za klubove koji žele da im se povjeri  tehnička realizacija manifestacije koja bi bila organizovana od strane  kancelarije BKS-a  Zainteresirani klubovi moraju biti u neprekidnom članstvu BKS-a, najmanje 5  proteklih godina. U prehodnoj godini morali su imati najmanje 5 članova, koji su uredno izmirili članarinu u protekloj godini. Zainteresirani klubovi  dužni su , pute email-a,najkasnije do 15.12 .2018 dostaviti aplikaciju koja mora da sadrži: a/dokaze o ispunjenju  uslova iz članova 1 i 2 ove Odluke ( spisak članova ) b/naziv manifestacije za koju aplicira c/mjesto, datum održavanja Minimalan broj prijavljenih pasa  koji za koje su dostavljene tražena dokumentacija i izvršena uplata, najkasnije 5 dana prije održavanja manaifestacije je: a/ Specijalizovane izložbe - 30 pasa b/CAC  -120 pasa c/CACIB -175 pasa U slučaju manjeg broja prijavljenih pasa izložba će se odgoditi ili otkazati. Svi organizatori dužni su poštivati uslove [...]

BKS Boxer Club

S velikom radošću ponosno objavljujemo da je danas 25. maja 2018., BKS boxer club na konferenciji u Malmu, Švedskoj službeno proglašen punopravnim članom ATIBOX-a (ASSOCIATION TECHNIQUE INTERNATIONALE DU BOXER). Iskreno čestitamo svim vlasnicima, uzgajačima i članovima BKS Boxer Cluba na ovom velikom uspjehu. Želimo im da i dalje pobjeđuju, da budu uzor drugim klubovima i da uspješno predstavljaju BKS, kao i do sada. Hvala što ste svojim radom zapisali jedan posebnim datum u BKS kinologiji. Vaš Refet Hadžić, generalni sekretär BKS-a

SkupštinaBKS-a

U skladu sa članovima  26 i 30  Statuta Bosanskog kinološkog saveza dostavljam:  POZIV na Skupštinu BKS-a Koja će se održati  08.Aprila 2017, u Tešnju, prostorije Lovačkog društva Kiseljak Tešanj, sa početkom u 18 h,  a za koju se predlaže sljedeći dnevni red: Izbor Predsjednika Skupštine Usvajanje izvještaja o radu za 2016 godinu Usvajanje  planova rada za 2017 godinu Usvajanje kalendara manifestacija za 2017 godinu Aktuelno stanje u KSuBiH Sarajevo 20.03.2017 godine Dragan Stojanović, predsjedavajuči Skupštine BKS   Skupštinski materijali

Članarine BKS-a za 2017. godinu

Članarine BKS-a za 2017. godinu Pojedinačne članarine BKS-u za 2017 godinu su: do 31. 01. 2017. - 20,00 KM do 31. 03. 2017. - 30,00 KM poslije 31. 04. 2017. - 40,00 KM Sudci BKS-a  trebaju platiti članarinu najkasnije do 31.01.2017. godine. Poslije tog roka, neće moći biti uvršteni na sudijsku listu za tekuću godinu. Sudijska članarina za 2017 godinu je: prva sudijska članarina - 60,00 KM redovna sudijska članarina - 50,00 KM

Sudijske legitimacije

Poštovani kinološki suci Bosanskog Kinološkog saveza. Ovim putem Vas pozivamo, da pošaljete podatke za izradu sudijske legitimacije. Potrebno je dostaviti sljedeće podatke: Ime i prezime Fotografiju Spisak položenih FCI grupa i radnih ispita Aktuelnu adresu Broj telefona email adresu Podatke dostaviti na na email: kinoloski_savez@lol.ba najkasnije do 05.12.2016.

Sudijski ispit

BKS će dana 15. 12. 2016. održati ispit za sticanje zvanja kinološkog sudije. Svi zainteresirani kandidati , obavezni su najkasnije do 25.11.2016. dostaviti putem emaila prijavu uz prateću dokumentaciju i dokaz o izvršenoj uplati takse. Vrijeme i mjesto održavanja ispita biće objavljen na www.bksavez.net. Prijave slati na email: kinoloski_savez@lol.ba

Statistika Gradačac Dog Show 2016.

STATISTIKA PO PASMINAMA   

BKS klub autohtonih pasmina

U skladu sa posebnim odlukama o pasminiskim klubovima , članom 52 statuta BKS, sazivam: Konstituirajuću sjednicu BKS kluba autohtonih pasmina Koja će se održati 30.marta 2016., u prostorijama BKS kancelarije, u Tuzli, sa početkom u 17 h. Predlažem sljedeći dnevni red: Izbor radnog predsjedništva Izbor zapisničara , verifikacijske kimisije i ovjerivača zapisnika Upoznavanje sa statutarnim odlukama BKS-a , pravim i obavezama kluba Izbor predsjednika BKS kluba autohtonih pasmina (na bazi pismeni prijedloga) Izbor vodje uzgoja kluba (na bazi pismenih prijedloga) Razno (isključivo na bazi pismenih prijedloga, koji budu dostavljeni do 20.og marta 2016 god.) Molim sve članove BKS-a , koji če uzeti učešće u radu konstituirajuće Skupštine BKS kluba autohtonih pasmina da pismeno ( putem E maila na adresu BKS-a) potvrde svoje učešće, te da daju prijedlog kandidata za mjesto predsjednika kluba, vođe uzgoja , i drugih funkcija za koje smatrate da su potrebne . Takođe, molim i za prijedloge dopune dnevnog reda, kako bi bile uvršete u dnevni red. Evetualne prijedloge vezane za promjenu mjesta   i vremena održavanja, takodje uz obrazloženje dostaviti generalnom sekretaru BKS-a, najkasnije 20.mart 2016 god. Prilog: Izvod iz statuta BKS-a XIV  POSEBNE ODREDBE O PASMINSKIM KLUBOVIMA, KAO UDRUŽENJIMA – ČLANICAMA SAVEZA Član 51 Pasminski klub ja sastavni dio BKS-a koje je osnovano s ciljem uneprijeđenja cjelovite FCI grupe pasa, ili pojedine pasmine. Član 52 U članstvo i rad pasminskih klubova obavezni su uzeti učešće svi članovi BKS-a ,bez obzira na oblik članstva, i samo kroz taj klub mogu ostvarivati prava vezana za strućni i uzgojni rad. Konstutuirajući sastanak pasminskih klubova u skladu sa statutarnim ovlaštenjima saziva generalni sekretar saveza. Član 53 Pasminski klubovi rade po pravilniku o radu čiji prijedlog donose vodeći računa o zahtevima kod uzgoja traženih od matičnih pasminskih [...]

Obavještenje

Obavještavamo sve zainteresirane da će se u Širokom Brijegu, 19. marta 2016. godune, u organizaciji Kinološkog savez Herceg-Bosne održati ispit za kinološke sudije. Za detaljne informacije konraktirati KSHB http://www.kinoloskisavez-hb.com

Klub autohtonih pasmina BKS-a

Pozivaju se svi članovi BKS-a, da prisustvuju osnivačkoj skupštini kluba autohtonih pasmina BKS-a, koja će se održati 30. 03. 2016. godine u Tuzli, u prostorijama BKS-a sa početkom u 17:00h.