Obavještenje za članove BKS-a

Svim članovima Bosanskog kinološkog saveza OBAVJEŠTENJE Obavještavaju se svi članovi BKS, na obavezu poštivanja Pravilnika o stručnom radu KSuBiH i BKS, te pratećih normativnih akata i pratećih odluka a vezanih za proceduru prijave legala, načina dostavljanja prateće dokumentacije i  uplate usluga u skladu sa važećim cjenovnikom taksi. Obavještavamo članove BKS-a da se: U obradu se neće uzimati dostavljene prijave legala: ukoliko uzgajivač nije uplatio godišnju članarinu, i propisane takse i naknade vezane za predmetnu prijavu, (kopija uplatnice mora  biti prilozena u prijavu) ako obrazac prijave nije ovjeren od ovlaštenog Vođe uzgoja ukoliko je dostavljena  dokumentacija  nepotpuna, u smislu nedostavljenih kopija rodovnika, exportnih rodovnika, (ako su psi porijeklom iz neke druge države ) ocjeniskih lista sa manifestacija u organizaciji BKS-a. ukoliko su psi imaju pojedinačnu ocjenu a već su sa tom ocjenom korišteni u priplodu, obzirom da pojedinačna ocjena važi jednokratno. ukoliko su vlasnici priplodnog mužjaka ili ženke suspendirani ili im je izrečena disciplinska mjera koja ih sprećava u korištenju usluga BKS-a odnosno KSuBiH ukoliko su rodovnici roditelja izdati od strane kinološkog saveza neke druge zemlje a uzgajivači su trajno nastanjeni u BiH. Takvi rodovnici se ni u kojem slučaju ne mogu upisati u redovnu  rodovnu knjigu.   Za sprovođenje ovog obavještenja odgovoran je tehnički sekretar BKS. Sarajevo 1.03.2014 Refet Hadžić, generalni sekretar saveza