Monthly Archives: December 2018

Članarine BKS-a za 2019. godinu

Pojedinačne članarine BKS-u za 2019 godinu su: do 31. 01. 2019. - 30,00 KM do 30. 04. 2019. - 40,00 KM poslije 30. 04. 2019. - 50,00 KM Suci BKS-a  trebaju platiti članarinu najkasnije do 31.12.2018. godine. Poslije tog roka, neće moći biti uvršteni na sudijsku listu za tekuću godinu. Sudijska članarina za 2019 godinu je: redovna sudijska članarina - 50,00 KM

Sudijske članarine

U skladu sa   Statutom BKS-a  i Skupštinskim ovlaštenjima  donosim: Odluku o roku plaćanja sudijske članarine za kinološke sudije članove BKS-a   Sve kinološke sudije koji žele biti na sudijskoj listi BKS-a za 2019. dužni su, najkasnije do 30. 12. 2018. god. izvršiti uplatu sudijske članarinee, u iznosu 50,00KM. Od plačanja članarine oslobodjene su sudije nagrađeni od strane Skupštine BKS-a. Sudije koje ne uplate članarinu u skladu sa tačkom 1 ove Odluke neče moći naknadno biti uvršteni na sudijsku listu BKS-a i neče moći biti angažovani tokom 2019 godine na kinološkim manifestacijamau organizaciji BKS, KSuBiH.   Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biče objavljena na zvaničnom web site BKS. Sarajevo 14.12.2018 Refet Hadžić, Generalni sekretar BKS-a

Odluku o  uslovima organizovanja kinoloških manifestacija

U skladu sa   Statutom BKLS-a, član 32, stav 18 donosim Odluku o  uslovima za organizovanje kinoloških manifestacija u  eksterijeru  i radu za 2019 godini. Uslovi za klubove koje žele samostalno organizirati kinološku  manifestaciju su: Zainteresirani klubovi moraju biti u neprekidnom članstvu BKS-a, najmanje 5  proteklih godina. U prehodnoj godini morali su imati najmanje 5 članova , koji su uredno izmirili članarinu i najmanje 5 prijava legala. Zainteresirani klubovi  dužni su , pute email-a,najkasnije do 15.12 .2018 dostaviti aplikaciju koja mora da sadrži: a/dokaze o ispunjenju  uslova iz članova 1 i 2 ove Odluke ( spisak članova i spisak prijava legala) b/naziv manifestacije za koju aplicira c/mjesto , datum održavanja d/prijedlog sudijske liste e/predviđeni broj pasa U slučaju prihvačene aplikacije klub kojem je odobreno održavanje manifestacije dužan je uplatiti taksu predviđenu cijenovnikom KSuBiH za održavanje aplicirane manifestacije , za predviđeni broj pasa (stav e iz prethodno navedenih uslova)   Uslovi za klubove koji žele da im se povjeri  tehnička realizacija manifestacije koja bi bila organizovana od strane  kancelarije BKS-a  Zainteresirani klubovi moraju biti u neprekidnom članstvu BKS-a, najmanje 5  proteklih godina. U prehodnoj godini morali su imati najmanje 5 članova, koji su uredno izmirili članarinu u protekloj godini. Zainteresirani klubovi  dužni su , pute email-a,najkasnije do 15.12 .2018 dostaviti aplikaciju koja mora da sadrži: a/dokaze o ispunjenju  uslova iz članova 1 i 2 ove Odluke ( spisak članova ) b/naziv manifestacije za koju aplicira c/mjesto, datum održavanja Minimalan broj prijavljenih pasa  koji za koje su dostavljene tražena dokumentacija i izvršena uplata, najkasnije 5 dana prije održavanja manaifestacije je: a/ Specijalizovane izložbe - 30 pasa b/CAC  -120 pasa c/CACIB -175 pasa U slučaju manjeg broja prijavljenih pasa izložba će se odgoditi ili otkazati. Svi organizatori dužni su poštivati uslove [...]