Monthly Archives: December 2019

Kinološke sudije BKS-a 2020.

Zapisnik

Zapisnik a sastanka delagata BKS u Skupštini KSuBiH Sastanak održan 13.12.2019, u prostorijama restoran Lovac, Petrakijina 24, Sarajevo, sa početkom u 12h. Sasatanku prisustvovali: Refet Hadžić, Dragan Stojanović, Enver Đapo, Damir Šerak, Denis Čamo, Lejla Alić, Nedim Šuta, opravdano odsutni Sanel Kulovac, Mirko Lamešić, Edin Škorić. Sastanak završen u 15:45 min. Svim delegatima  uručeni  materijali pristigli putem emila od gdina Siniša Danjko, predsjedavajučeg skupštine KSuBiH, nakon diskusije u kojoj su uzeli učešće svi prisutni donešeni su sljedeči zaključci: Delegati BKSa će prisustvovati Vanrednoj skupštini KSuBiH, koja će se održati 23. 12. 2019. u Vitez, sa početkom u 17h.BKS ne može prihvatiti  predloženi Dnevni red, (tačke 4, 5,6 ) jer predloženi materijali nisu sačinjeni od strane Upravniog Odbora, što je u skladu sa Statutom, (Član 49, stav 6 i 7).BKS, kao dopunu Dnevnog reda, u skladu sa Statutom , član 37, predlaže :- donošenje skupštinske odluke o povlačenju sa snage svih Odluka, ugovora itd koji su donešeni bez odluke Upravnog odbora.- stav Skupštine o neodržavanju Vanredne skupštine koja je bila Odluka porethodnog zasjedanja zbog utvrđenih propusta u Statutu i prilagođavanja Statuta aktuelnom stanju u KSuBiH.Odluka o načinu izrade i usvajanja izmjena i dopuna Statutu, u skladu sa prethodnom skupštinskom odlukom, koji će biti uslov za održavanje Redovne – izborne Skupštine u narednoj godini. Delegati BKS  su  se usaglasili da rad Upravnog Odbora i Centralne kancelarije KSuBiH nije u skladu sa proipsanim načinoim rada iz Ugovora osnivanju KSuBiH, Statuta i Poslovnika o radu Upravnog Odbora i traži od Upravnog odbora koji je odgovoran za rad kacelarije da u najskorijem  roku sve propuste  ispravi.Propusti se ogledaju u nepoštivanju  članova 52, 53, 54 i 55 Statuta KSuBiH, neblagovorenom  izvještavanju BKS, člana Upravnog Odbora iz BKS-a, (nedostavljenje izvoda s bankovnih računa KSuBiH, korespondiranju bez odluka UO itd.)BKS ponovo sugeriše sazivanje sastanka osnivača [...]

Sarajevo Winner 2020!

Generalni sekretar BKS-a, Refet Hadžić je danas u Sarajevu potpisao ugovor o suradnji sa sportskom dvoranom "Novo Sarajevo".  Sarajevo Winner 2020 će se održati od 17. do 19. jula 2020. u novoizgrađenoj, klimatiziranoj sportskoj dvorani "Novo Sarajevo", koja ispunjava sve evropske standarde za održavanje manifestacija. Stoga ove radosne vijesti dijelimo sa svim našim izlagačima i istovremeno im obećavamo da ćemo našu izložbu u koji smo uložili mnogo rada, truda i ljubavi, organizirati sa još više predanosti. Srdačno vas pozdravljam! Vaš generalni sekretar BKS-aRefet Hadžić

Sudijske članarine

U skladu sa   Statutom BKS-a  i Skupštinskim ovlaštenjima  donosim: Odluku o roku plaćanja sudijske članarineza kinološke sudije članove BKS-a Sve kinološke sudije koji žele biti na sudijskoj listi BKS-a za 2020. dužni su, najkasnije do 20. 12. 2019. god. izvršiti uplatu sudijske članarine, u iznosu 50,00KM.Od plačanja članarine oslobodjene su sudije nagrađeni od strane Skupštine BKS-a.Sudije koje ne uplate članarinu u skladu sa tačkom 1 ove Odluke neče moći naknadno biti uvršteni na sudijsku listu BKS-a i neče moći biti angažovani tokom 2020 godine na kinološkim manifestacijamau organizaciji BKS, KSuBiH. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biče objavljena na zvaničnom web site BKS. Sarajevo 5. 12. 2019.Refet Hadžić, Generalni sekretar BKS-a