Odluka o isključenju iz BKS

U skladu sa članom 50, Statuta Bosanskog kinološkog saveza donosim  Odluku o  isključenju iz Bosanskog kinološkog saveza U skladu sa statutarnim ovlaštenjima, član 50, donosim Odluku o isključenju iz Bosanskog kinološkog saveza: Agić Eldar, Alija Nukica Čaušević Zaim, Handžić Muhidin, Hasanbegović Emir, Jusić Ismet, Pičar Naim, Plančić Salko, Šepić Zuhdija i Vuković Bernardo.Navedena lica su dana 1.09.2021., iako su bili  u  članstvu Bosanskog kinološkog saveza, prisustvovali sastanku u organizaciji Saveza lovačkih organizacviuja BiH  i Lovno kinološkog saveza , bez da su prethodno obavijestili Bosanski kinološki savez i za dobili saglasnost za prisustvo takvom sastanku. Tokom sastanka kritički su diskutovali o radu BKSa i podržali su stav SLO BiH i LKS da lovačka društva iz kojih dolaze  napuste BKS, i time radili na razjedinjavanju Bosanskog kinološkog saveza.Ovim su podržali SLO BiH i LKS  iako te oprganizacije nisu ispunili finasijske obaveze proistekle ugovorimakoji su imali sa BKS, i to LKS dug od 10.720,00KM i SLO BiH koji nije u ugovorenom roku uplatio iznos od 15.000,00KM (već je to uradio sa mjesec dana kašnjenja).Tokom sastanka lica iz člana 1 ove Odluke su potpisali ili preuzeli  već pripremljene izjave o napuštanju BKS-a, želeči time izbječi disciplinsku odgovornost svjesni da su u sastanku pristupili u statusu člana BKS-a.Sva lica su imala mogućnost na način propisan Statutom, dostaviti   BKS-u izjavu o napuštanju saveza  ali prije pristupanja sastanku .Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a protiv nje je moguće uputuiti žalbu Skupštini BKS-a, 15 dana od  dana objave Odluke. Sarajevo 02. 09. 2021. Refet Hadžić, generalni sekretar BKS