Obavijest za klubove, udruženja, članice BKSa

 U skladu sa Odlukom  Upravnog Odbora KSuBiH donosim   Odluku 1.  Obavezuju  se svi klubovi, udruženja, članice BKSa, da najkasnije do 10. 03. 2023. godine dostave: potvrdu Apifa o predatom završnom računu za 2022 godinuizjavu o održanoj skupštini  kluba, udruženja za 2022 potpisanu od predsjednika skupštineizjavu o imenu  lica koje predstavlja klub, udruženje i  datum do kojeg  je to lice ovlašteno da predstavlja klub, udruženje. 2. Klubovi, udruženja koja ne postupe u skladu sa tačkom 1 .ove odluke biće brisana iz članstva BKSa 3. Odluka stupa na snagu danom donošenja. Sarajevo 13.03.2023                                                  Refet Hadžić, generalni sekretar BKSa