U skladu sa   Statutom BKLS-a, član 32, stav 18 donosim Odluku o  uslovima za organizovanje kinoloških manifestacija u  eksterijeru  i radu za 2019 godini.

Uslovi za klubove koje žele samostalno organizirati kinološku  manifestaciju su:

 1. Zainteresirani klubovi moraju biti u neprekidnom članstvu BKS-a, najmanje 5  proteklih godina.
 2. U prehodnoj godini morali su imati najmanje 5 članova , koji su uredno izmirili članarinu i najmanje 5 prijava legala.
 3. Zainteresirani klubovi  dužni su , pute email-a,najkasnije do 15.12 .2018 dostaviti aplikaciju koja mora da sadrži:
 • a/dokaze o ispunjenju  uslova iz članova 1 i 2 ove Odluke ( spisak članova i spisak prijava legala)
 • b/naziv manifestacije za koju aplicira
 • c/mjesto , datum održavanja
 • d/prijedlog sudijske liste
 • e/predviđeni broj pasa

U slučaju prihvačene aplikacije klub kojem je odobreno održavanje manifestacije dužan je uplatiti taksu predviđenu cijenovnikom KSuBiH za održavanje aplicirane manifestacije , za predviđeni broj pasa (stav e iz prethodno navedenih uslova)

 

Uslovi za klubove koji žele da im se povjeri  tehnička realizacija manifestacije koja bi bila organizovana od strane  kancelarije BKS-a

 1.  Zainteresirani klubovi moraju biti u neprekidnom članstvu BKS-a, najmanje 5  proteklih godina.
 2. U prehodnoj godini morali su imati najmanje 5 članova, koji su uredno izmirili članarinu u protekloj godini.
 3. Zainteresirani klubovi  dužni su , pute email-a,najkasnije do 15.12 .2018 dostaviti aplikaciju koja mora da sadrži:
 • a/dokaze o ispunjenju  uslova iz članova 1 i 2 ove Odluke ( spisak članova )
 • b/naziv manifestacije za koju aplicira
 • c/mjesto, datum održavanja

Minimalan broj prijavljenih pasa  koji za koje su dostavljene tražena dokumentacija i izvršena uplata, najkasnije 5 dana prije održavanja manaifestacije je:

 • a/ Specijalizovane izložbe – 30 pasa
 • b/CAC  -120 pasa
 • c/CACIB -175 pasa

U slučaju manjeg broja prijavljenih pasa izložba će se odgoditi ili otkazati.

Svi organizatori dužni su poštivati uslove iz Pravilnika o manifestacijama  i visinu taksi za prijave na manaifestacije propisane od strane BKS.

BKS određuje delegata  za svaku manifestacije, troškove angažovanja, puta, boravka  snosi organizator u skladu sa cjenovnikom   BKS-a.

 Uslovi za održavanje kinoloških manifestacija u radu  pasa

 • a/Za manifestacije u radu lovnih i službenih pasa zahtjevi se podnose kancelariji BKS-a , najmanje 60 dana prije održavanja.
 • b/Zahtjev mora sadržavati  mjesto , datum održavanja,naziv, tip manifestacije, imena sudija, markiranata  i drugog angažovanog osoblja, kao i izjavu  po kojem pravilniku ce ispit utakmica biti održana.
 • c/U slučaju odobrenog  održavanja organizator je dužan da uplati 100,00KM takse na račun BKS, najkasniuje 15 dana po prijemu Odluke o održavanju manaifestacije.
 • d/Najkasnije 7 dana po završetku manifestacije organizator je dužan  BKS-u dostaviti pismeni izvještaj, koji mora sadržavati, broj pasa koji su pristupili manifestaciji,. Podatke o psima( pasmina, ime psa, broj rodovnika, datum štenjenja , ime vlasnika) i postignuti rezultat svakog izvedenog psa, kao i uplata za izdavanje  certifikata o rezultatima ispita, utakmice za sve pse iz izvještaja koji su imali odgovarajući rezultat.
 • e/ Za pse vlasnika iz drugih zemalja obavezno uz prijavu  se mora dostaviti i saglasnost vlasnikovog  matičnog saveza  kojom se  potvrđuje da če prihvatiti rezultate sa  prijavljene manifestacije.

 

Sarajevo 03.12.2018

Refet Hadžić,
Generalni sekretar BKS-a