U skladu sa Odlukom  Upravnog Odbora KSuBiH donosim 

 Odluku

1.  Obavezuju  se svi klubovi, udruženja, članice BKSa, da najkasnije do 10. 03. 2023. godine dostave:

  • potvrdu Apifa o predatom završnom računu za 2022 godinu
  • izjavu o održanoj skupštini  kluba, udruženja za 2022 potpisanu od predsjednika skupštine
  • izjavu o imenu  lica koje predstavlja klub, udruženje i  datum do kojeg  je to lice ovlašteno da predstavlja klub, udruženje.

2. Klubovi, udruženja koja ne postupe u skladu sa tačkom 1 .ove odluke biće brisana iz članstva BKSa

3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Sarajevo 13.03.2023                                                  Refet Hadžić, generalni sekretar BKSa