1. Od 1.12.2023 Bosanski kinološki savez  neće primati prijave legala uzgajivača  koji su stalno naseljeni izvan FBiH kao ni prijave legala koja nisu prethodno pregledana od strane vođe uzgoja /ovlaštene osobe.
  2. Obradit će se samo prijave legala sa kompletnom dokumentacijom koja mora  biti  potpisana od strane uzgajivača (svaki dokument) i uz dostavljenu izjavu o preuzimanju odgovornosti za tačnost i validnost dostavljenih dokumenta. (Izjava u prilogu ovog akta)
  3. Exportni  rodovnici će se izdavati samo na zahtjev  trenutnog vlasnika, nakon vraćenog redovnog rodovnika, i to samo za pse koji su obilježeni   BiH  čipom  uz kopiju   stranice veterinarskog pasoša  gdje je evidentirano mjesto i datum ugradnje čipa. Za pse obilježene nekim drugim čipom i  bez BiH vet. pasoša  ni u kom  slučaju se neče izdavati exportni  rodovnci 
  4. Navedene odluke stupaju  na snagu 01. 12. 2023.

Refet Hadžić, generalni sekretar BKSa