Zapisnik a sastanka delagata BKS u Skupštini KSuBiH

Sastanak održan 13.12.2019, u prostorijama restoran Lovac, Petrakijina 24, Sarajevo, sa početkom u 12h. Sasatanku prisustvovali: Refet Hadžić, Dragan Stojanović, Enver Đapo, Damir Šerak, Denis Čamo, Lejla Alić, Nedim Šuta, opravdano odsutni Sanel Kulovac, Mirko Lamešić, Edin Škorić. Sastanak završen u 15:45 min.

Svim delegatima  uručeni  materijali pristigli putem emila od gdina Siniša Danjko, predsjedavajučeg skupštine KSuBiH, nakon diskusije u kojoj su uzeli učešće svi prisutni donešeni su sljedeči zaključci:

  1. Delegati BKSa će prisustvovati Vanrednoj skupštini KSuBiH, koja će se održati 23. 12. 2019. u Vitez, sa početkom u 17h.
  2. BKS ne može prihvatiti  predloženi Dnevni red, (tačke 4, 5,6 ) jer predloženi materijali nisu sačinjeni od strane Upravniog Odbora, što je u skladu sa Statutom, (Član 49, stav 6 i 7).
  3. BKS, kao dopunu Dnevnog reda, u skladu sa Statutom , član 37, predlaže :
    – donošenje skupštinske odluke o povlačenju sa snage svih Odluka, ugovora itd koji su donešeni bez odluke Upravnog odbora.
    – stav Skupštine o neodržavanju Vanredne skupštine koja je bila Odluka porethodnog zasjedanja zbog utvrđenih propusta u Statutu i prilagođavanja Statuta aktuelnom stanju u KSuBiH.
  4. Odluka o načinu izrade i usvajanja izmjena i dopuna Statutu, u skladu sa prethodnom skupštinskom odlukom, koji će biti uslov za održavanje Redovne – izborne Skupštine u narednoj godini. Delegati BKS  su  se usaglasili da rad Upravnog Odbora i Centralne kancelarije KSuBiH nije u skladu sa proipsanim načinoim rada iz Ugovora osnivanju KSuBiH, Statuta i Poslovnika o radu Upravnog Odbora i traži od Upravnog odbora koji je odgovoran za rad kacelarije da u najskorijem  roku sve propuste  ispravi.Propusti se ogledaju u nepoštivanju  članova 52, 53, 54 i 55 Statuta KSuBiH, neblagovorenom  izvještavanju BKS, člana Upravnog Odbora iz BKS-a, (nedostavljenje izvoda s bankovnih računa KSuBiH, korespondiranju bez odluka UO itd.)
  5. BKS ponovo sugeriše sazivanje sastanka osnivača KSuBiH na kojem bi se kompromisno utvrdio način budućeg rada KSuBiH i prevazilaženje trenutnih problema.

Refet Hadžić, generalni sekreta BKS                                  
Dragan Stojanović, predsjedavajuči skupštine BKS