U skladu sa statutarnim ovlaštenjima, Skupština Bosanskog kinološkog saveza, na svom redovnom zasjedanju, održanom 08.05.2019, donosi sljedeće 

Odluke 

 1. Jednoglasno je usvojen:  zapisnik sa redovnog skupštinskog zasjedanja iz 2018. godine, sa ispravkom imena prisutnih (Alan Gurda umjesto Slobodan Ličanin).
 2. Jednoglasno je usvojen: izvještaj o radu za 2018. godinu i finasijski izvještaj za 2018 godinu.
 3. Jednoglasno je usvojen: plan rada i finansijski plan (plan prihoda i rashoda) za 2019 godinu.
 4. Jednoglasno je usvojen: kalendar manifestacija za 2019. godinu.
 5. Jednoglasno je donesena: odluka o prijemu u ugovoreno članstv KK „Bosanski oštrodlaki gonić- Barak“ Vitez. Skupština je ovlastila  generalnog sekretara BKS-a za realizaciju odluke.
 6. Jednoglasno je donesena: odluka o prijemu u ugovoreno članstvo KK „Dog Sport„ Sarajevo. Skupština je ovlastila generalnog sekretara BKSa za realizaciju odluke.
 7. Jednoglasno je donesena: odluka o organiziranju dva ispita za kinološke sudije, članove BKS-a. Ispiti se trebaju održati u terminima druga polovina juna 2019. i prva polovina decembra 2019. Skupština je utvrdila da ispite nije moguće u potpunosti organizirati u skladu sa Pravilnikom o radu KSuBiH i to zbog toga što:
  • Upravni Odbor KSuBiH već 12 mjeseci nije održao ni jednu sjednicu.
  • Rotacija na mjestu predsjednika KSuBiH održana je na van statuitaran način, bez prisusrtva člana UO iz reda BKS-a.
  • Nije održana Vanredna sjednica Skupštine, koja se morala održati po odluci Redovne Skupštine KSuBiH.
  • BKS  svojim statutarnim ovlaštenjim i obavezama proisteklim iz Odluke Skupštine dužan je omogučiti edukaciju i stručno usavršavanje svog članstav, koje ne smje biti žrtva nerada i opstrukcije koju izaziva  UO i Skupština KSuBiH.
  • Za Predsjednika komisije Sklupština je imenovala Refeta Hadžića koji će formirati komisiju u skladu sa profilom kandidata koji se prijave za polaganje ispita.
 8. Bosanski kinološki savez se u potpunosti ograđuje od pojave prodaje i distribucije šampionata drugih zemalja, kao i šampionata nepriznatih od KSuBiH i FCI. Od Skupštine KSuBiH se traži da na prvom narednom Skupštinskom zasjedanju  donese odgovarajuče odluke kojima če se ovakve pojave sankcionisati i  takve pojave u budučnosti onemogučiti. BKS ne prihvata kao vjerodostojne titule, certifikate i ocjene sa takvih manifestacija 
 9. Skupština Bosanskog kinološkog saveza donosi odluku o prekidu ugovora o ugovornom članstvu  za 2019., potpisanog dana 05 .02. 2019. sa Lovno kinološkim savezom. Ovakva odluka se donosi zbog neizvršavanje obaveza iz člana 7. pomenutog ugovora. Ovim članom je precizirana obaveza LKS-a o plačanja mjesečnog akontativnog iznosa od 2.000,00 KM, najkasnije do 5.og u svakom mjesecu. Lovno kinološki savez nije izmirio svoje obaveze za april i maj tekuće godine već je uredno dostavljene fakture prepakovao i vratio u BKS bez ikakvog popratnog pisma i obrazloženja. Lovno kinološki savez isto je postupio i sa uredno dostavljenom fiskalnom fakturom  za prvi kvaratal 2019 godine, koja takođe proističe iz obaveza preciriranih članom 7 navedenog ugovora. Zanemarujuči obavezu poštivanja ugovorenih  obaveza potvđenih članom 10 od strane Lovno kinološkog saveza, Skupština BKS smatra da Lovno kinološki savez nema daljnju potrebu za ugovorenim članostvom u BKS i dopnosi odluku o prekidu ugovora.
 10. Kinolozi koji se bave lovnim pasminama pozivaju se da ličnim direktni m članstvom  u BKS ili sklapanjem ugovora lovačkih društava i BKS  ostvare potrebni servis kinoloških usluga .

Sarajevo, maj 2019.          

Dragan Stojanović,
predsedavajuči Skupštine BKS-a

P.S. Ove Odluke  biće naknado objavljene na web strain  BKS-a, kao zvaničnom glasilu Bosanskog kinološkog saveza.