Sarajevo 23.05.2019

Poštovani kinolozi, članovi lovačkih društava,

Povodom Odluke Skupštine BKS-a, održane 08. 05. 2019. o prekidu ugovorne saradnje  sa LKS i povodom izjava  predsjednika SLOu BiH, gdina Muhameda Hodžića i predsjednika Skupštine LKS, gdina Jasmina Ljuce, Bosanski kinološki savez je dužan  obavijestiti vas o sljedečem:

Bosanski kinološki savez je  jedan od tri osnivača KSuBiH, predstavnika BiH i FCI, i kao takav  je ugovorom regulisao način pružanja kinoloških usluga članovima LKS-a. Iako svjesni činjenice da je SLO u BiH osnovao LKS  sa željom da direktno postane član FCI, što je FCI odbio, kao i nakon pokušaja ulaska u članstvo KSuBiH, što se takodje nije desilo, BKS je ipak pristao na kompromis i ugovornim odnos sa LKS, u želji  za što jednostavnijim rješenjem nagomilanih problema u „lovnoj kinologiji“ izazvanih od strane LKS izdavanjem FCI nevažećih rodovnika, ogromnog  broja pasa bez rodovnika i td.. Ugovorom  je jasno definisano da se LKS obavezuje na poštivanje Statuta BKS i KSuBiH, pravilnika o stručnom radu, cjenovnika usluga na nivou BiH, kao i ostalih normativnh akata.

U ovom  obraćanju  ćemo  vam prezentirati stanje dugovanja i potraživanja  izmedju LKS i BKS samo za 2017 i 2018 godinu. Iz navedenih izvještaja je jasno vidljivo da je nesporan dug LKSa prema BKSu  u ukupnom iznosu   61.265,00KM, od toga  a samo za uslugu izdatih rodovnika, certifikata i taxi za održane manifestacije za period 1.1.2017-31.12.2018 god. iznos od 27.485,00KM. (detaljni izvještaji u prilogu).

Nakon tvrdnji predstavnika LKS-a da nemaju sredstva za izmirenje dug, BKS je prihvatio  da i u 2019 nastavi saradnju ali po novom ugovoru, koji predviđa plaćanje svih izvršenih usluga  po cijenama iz važećeg cjenovnika, umanjenih za 30%.

Članom 7. pomenutog ugovora  je precizirano da se LKS obavezao na plaćanje akontativnog iznosa od 2.000,0 KM mjesečno i to  najkasnije do svakog 7. u mjesecu, te da će se tromjesečno vršiti obračun izvršenih usluga, po cijenama umanjenim za 30% od stvarnih  i eventualne razlike izmedju  vrijednosti učinjenih usluga i naplaćenih akointacija će se fakturisati LKS-a , odnosno umanjiti uplata akontacije za naredni mjesec  ukoloko su izvršene usluge BKS prema LKS niže vrijednosti od uplaćenih akontacija.

BKS je  dana 05. 04. 2019 i 10. 04. 2019 uredno, shodno potpisanim pravima i obavezama iz ugovora,  dostavio  fiskalani račun LKS, međutim račun je vraćeni u BKS bez ikavog popratnog pisma. Račun nije plaćen kao ni akontacije za protekla dva mjeseca. Obzrom da do dana održavanje redovne Skupštine BKS-a  od LKS nismo dobili nikakavo službeno objašnjenje zbog čega su prestali ispunjavati obavezu iz člana 7.ugovora, odnosno plaćati mjesečnu akontaciju i urednio ispostavljenje račune, Skupština BKS-a je zaključila da LKS nije zainteresiran  za usluge BKS-a  i donesena je odlukla o prekidu saradnje sa LKS.

U prilog opravdanosti  donesene odluke idu  i činjenice da su članovi LKSa, u medjuvremenu, istina neslužbeno  kontaktirali druga dva saveza, članove KSuBiH, pokušavajuči dogovoriti uslove korištenja usluga tih saveza. Prilkom ovih razgovora zanemarili su činjenicu da je Statutom KSuBiH takvu  mogućnost apsolutno  neizvodljiva, da FCI u svoje članstvo prihvata  samo jednu organizaciju a to je KSuBiH, čiji je BKS jedan od osnivača. Te da  lovačke organizacije ni u kom slučaju ne mogu biti član FCI  te da se  niti jedna odluka na nivou KSuBiH ne  moze donijeti  bez saglasnosti BKS.a.

Krajnje je neprihvatljiva izjava gdina Jasmin Ljuca da BKS želio ucijeniti LKS. BKS je činio sve da izadje u susret željama i potrebama članova LKS, često puta zanemarujuči činjenice da su tražene usluge u susprotnosti sa Pravilnikom. BKS je uvijek bio spreman na kompromis i i naš je jedini cilj kinološki rad, aposolutno ne razmišljajuči o profitabilnosti, za što nas optužuje LKS i SLO.

 U intervju koji je predsjednik SLO u BiHgdin Muhamed Hodžić dao medijima  jasano je vidljiv stvarni cilj ove kampanje. Ne želeći skupštinskim delegatima predstaviti  elemente ugovora, dugovanja prema BKS iz proteklih perioda te prava, kao što nije ni prezentirao stvarni odnos izvršenih usluga BKSa  prema LKS i plačanja tih usluga, gdin Hodžić otkriva prave nakane SLO u BiH, od kojih nisu nikad odustali, a to je da „preotmu„ poziciju BKS-a, i da devalvira  BKS i njegovog  generalnog sekreratar BKS, kojem uzgred  rečeno ne zna ni prezime, nita zna  šta  po Statutu BKS-a radi i koje su  mu ingerencije, te da Refet Hadžić nigdje ne predstavlja kinologe Federacije BiH, niti takva funkcija postoji.

Gdin Hodžić, davanjem obećanja  koje se ne mogu realizirati, članove lovačkih društava želi vratiti  u već  isporobanu praksu izdavanja ne važečih rodovnika, falsifikata i drugih nelegalnih načina pribavljanja rodovnika, ocjenjivanja pasa i certifikata, uopšte ne razmišljajuči o dalekosežnim posljedicama takvog rada. 

Nadamo se da smo na ovaj način pomogli  boljem razumjevanju situacije u kojoj su se, ne krivnjom, BKS.a, našli vlasnici i uzgajivači lovnih pasa kao i kinološke sudije u članstvu LKS.a

Na kraju ovog dopisa podsječamo da je u BKS  dobro došao svaki kinolog, ljubitelj pasa, koji se odluči za poštivanje Statuta, Pravilnika  i drugih normativnih akata te želi legalan način ocjenjivanja pasa, izdavanje rodovnika, certifikata, organizovanja manifestacija, ličnog stručnog usavršavanja i sudijskog angažovanja.  Eventualni ugovorni odnosi BKS sa lovačkinm udruženjima biće mogući tek po izmirenju dugovanja koja LKS ima prema BKS-u.

S poštovanjem, 
Refet Hadžić,
generalni sekretar BKS-a

PRILOZI:

LKSuFBiH presjek usluga za 2017.

LKSuFBiH presjek usluga 2018.