Pozivamo vas BKS-ove pasminske klubove da najkasnije do 20. 12. 2014. pošalju na e mail: kinoloski_savez@lol.ba aplikaciju za održavanje klupskih izložbi u 2015 godini.
Aplikacija treba da sadrži, mjesto i datum, ime sudije, broj očekivanih pasa , ime lica odgovornog za realizaciju klupske izložbe.