Broj: 17/2017
Sarajevo,12.04.2017

U skladu sa članom 50 Statuta Bosanskog kinološkog saveza donosim.

Odluku o isključenju iz saveza

Zbog izuuzetno nekorektnog ponašanja tokom izložbe CAC Tešanj 2017, vrijeđanja sudije Radovana Mazalice i delegata izložbe Refeta Hadžića, generalnog sekretara BKSa, objavljivanja uvrijedljivih sadržaja na društvenoj nmreži, kojom na izuzetno drzak vrijeđa gdina Mazalicu i Hadžića, donosim:

Odluku o isključenju gdina Fuada Grabus iz Bosanskog konološkog saveza

U skladu sa ovom Odlukom gdin Grabus ne može koristiti usluge BKS, vršiti prijave legala , učestvovati na manifestacijama u organizaciji BKSa, niti koristiti bilo koje usluge Bosanskog kinološkog saveza

Protiv ove Odluke gdin Fuad Grabus se može žaliti Skupštini BKS, a uskladu sa članom 50 statuta BKS. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Refet Hadžić, Generalni sekreta BKS

Prilog :
Prestavka sudije Radovana Mazalice
Izvod sa društvene mreže Sulejmana Grabus

 

Dostavljeno:
LKS
Imenovanom
KSuBiH
Radovan Mazalica
a/a

orginalna odluka