U skladu sa   Statutom BKS-a  i Skupštinskim ovlaštenjima  donosim:

Odluku o roku plaćanja sudijske članarine
za kinološke sudije članove BKS-a

 

  1. Sve kinološke sudije koji žele biti na sudijskoj listi BKS-a za 2019. dužni su, najkasnije do 30. 12. 2018. god. izvršiti uplatu sudijske članarinee, u iznosu 50,00KM.
  2. Od plačanja članarine oslobodjene su sudije nagrađeni od strane Skupštine BKS-a.
  3. Sudije koje ne uplate članarinu u skladu sa tačkom 1 ove Odluke neče moći naknadno biti uvršteni na sudijsku listu BKS-a i neče moći biti angažovani tokom 2019 godine na kinološkim manifestacijamau organizaciji BKS, KSuBiH.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biče objavljena na zvaničnom web site BKS.

Sarajevo 14.12.2018
Refet Hadžić, Generalni sekretar BKS-a